Angol nyelv Montessori eszközökkel

A gyermek első hat éve az abszorbeáló, azaz mindent magába szívó tudat állapot, melynek szerves része az anyanyelv elsajátítás folyamata. Ebben a korban és ugyan azzal a módszerrel, mellyel az anyanyelvet tanulja a kisgyermek,  más idegen nyelveket is könnyű szerrel elsajátít, ha olyan környezetben fejlődik, amely erre lehetőséget ad számára. 

A  legjobb példákat erre a két vagy többnyelvű családokban felnövő gyermekek szolgálják. Az anyanyelvvel párhuzamosan tanult idegen nyelv elsajátítása semmilyen gondot nem okoz, a nyelvválasztás, nyelvváltás a két szülő között automatikusan történik. A nyelvtanulás technikája kis gyermekkorban tudattalanul, az utánozás útján történik. Erre alapozva rendkívüli jelentősége van az idegen nyelvoktatásnak, hiszen ezt a gyermek megfelelő környezetben, hihetetlenül könnyedén sajátítja el.

Montessori Mária szerint a 0-6 éves korig elsajátított ismeretek meghatározóak a gyermek további életének alakulásában. Az idegen nyelvvel, nyelvekkel való ismerkedés a mai modern világunkban kiemelkedő szerepet játszik a kozmikus nevelés tükrében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ahol adottságok vannak erre, teremtsünk lehetőségeket a kisgyermekek számára arra, hogy játékosan, könnyedén sajátítsanak el idegen nyelvű ismereteket is.

A Montessori pedagógia eszközei nagyon sok lehetőséget kínálnak az idegen nyelvvel való ismerkedésre mivel az eszközök bemutatása egyszerű nyelvezetű. A három lépcsős lecke kiválóan használható idegen nyelven is, mivel a gyermek összes érzék szervére alapozva mutatjuk be a különböző fogalmakat.  Ezzel létre hozzuk a folyamatot a fogalom  – tárgy, fogalom – rögzítés és a passzív szókincs aktívvá alakítása között.

Idegen nyelvű fogalomalkotás a három lépcsős leckével

Az idegen nyelv- tanulás elsődleges alapja a világos, egyszerű fogalom- elsajátítás. Az egyszerű, konkrét fogalmakon keresztül haladunk az elvont fogalmak megismerése és elsajátítása felé, követve az anyanyelv tanulásakor szerzett elsődleges tapasztalatainkat. A Montessori eszközök bemutatásakor is ugyan azt az elvet követjük, melyet az anyanyelv  elsajátításakor tudattalanul már alkalmaztunk saját kisgyermek korunkban illetve gyermekeink anyanyelvre tanításakor. Gondoljuk csak végig, egy édesanya, amikor gyermekét beszélni tanítja, szintén a három lépcsős technikát alkalmazza:

 1. Rámutat az apára: „Apa” majd sokszor elismétli, gondosan artikulálva:” a-p-a, a-pa, a-pa.”.
 2. Majd megkérdi: Hol van Apa? – a kisgyermek rámutat: majd megerősítést kap: „ Igen, ott van Apa! „
 3. Harmadik lépésként az anya megkérdezi: „ Ki az? – Apa!- mondja a kisgyermek..

A három lépcsős módszert követve, a Montessori eszközök idegen nyelvű bemutatása nagyszerű lehetőségeket nyit meg a kisgyermekkori idegen nyelvtanítás gyakorlatához.

Most pedig nézzünk egy konkrét példát a Montessori eszközök angol nyelven történő bemutatására:

Gyakorlati élet

 • Magok kanalazása
 • Kulcs szavak: spoon, cup, tray, seeds – kanál, csésze, tálca, magok
 • Az eszköz bemutatásakor elmondjuk idegen nyelven, miből áll az adott eszköz:

1.lépés – fogalomismertetés

 • This is a spoon. (Ez egy kanál)
 • This is a cup. (Ez egy csésze.)
 • This is a tray. (Ez a tálca.)
 • These are the seeds. (Ezek a magok.)

2. lépés – fogalom felismerés

 • Where is the spoon? (Hol a kanál?)
 • Where is the cup? ( Hol van a csésze?)
 • Where is the tray? (Hol van a tálca?)
 • Where are the seeds? (Hol vannak a magok?)

3.lépés – aktív szókincs

 • What is this? (Mi ez?)  Gyermek: It is a cup ( spoon, tray) . (Ez egy csészekanál, tálca)
 • What are these? (Mik ezek?) Gyermek: These are seeds. (Ezek magok.)

ÉRZÉKELÉS

Rózsaszín torony – Pink tower

 • Fogalomalkotás angolul:   big – small  nagy- kicsi

Első lépcső

 • This is big. – Ez nagy.
 • This is small. – Ez kicsi.

Második lépcső

 • Put the small one here. –  Tedd ide a kicsit.
 • Put  the big one there. – Tedd oda a nagyot.

Harmadik lépcső

 • What is it like?   – Ez milyen?
 • Kibővítés – nagycsoport
 • This is the biggest.  – Ez a legnagyobb.
 • This is the smallest. Ez a legkissebb.
 • This is bigger than that one. Ez nagyobb, mint az.

Matematika:

Minden számlálást előíró eszköz használatakor angolul mondjuk az egymás után következő számokat.

 • 1-10: 1-one, 2-two, 3-three,  4-four,  5-five, 6-six,  7-seven,  8-eight, 9-nine, 10-ten
 • Kiterjesztés: 10-100-1000   ten-hundred-thousand

Számjegyek és korongok:

 • Számlálás 1-10-ig
 • Fogalomalkotás angolul : páros – páratlan      pair-impair vagy even – odd

Kozmikus nevelés és az idegen nyelv:

Az egyik  legnagyobb lehetőséget az idegen nyelv oktatásához a kozmikus nevelés  adja.

A „Helyünk a világban” fogalmak kialakításánál, a térkép ismeret alapjainak lerakásakor beszélünk idegen országokról és kultúrákról. Ekkor alkalmunk van tudatosítani a gyermekekben, hogy minden országban más és más nyelven beszélnek az emberek, és hogy milyen fontos az, hogy megértsünk más nyelveket, illetve tudjunk más nyelven is kommunikálni az anyanyelven kívül.

Az idegen nyelv szókincs gyarapításához talán a legnagyobb lehetőséget a kozmikus nevelés különböző területei adják. A különböző szemléltető eszközök végtelen gazdagsága végtelen határokat nyit meg az idegen nyelv szavainak, fogalmainak szemléletes, három lépcsős leckében történő elsajátíttatásához. Az ismeretszerzés különböző érzékszervekre ható élmény-nyújtás alapokon nyugszik, mely egyben a kisgyermek kori  idegen nyelvoktatás kiinduló pontja is.

Biológia:

(Botanika és zoológia)

Eszközök: Kártyák, műanyag állatok, képes könyvek, termények, közös gyűjtőmunka tárgyai, tablók,  Egyéb lehetőségek: állatok és növények megfigyelése élő helyükön terep programok alkalmával.

Szókincsgyarapítás angolul:

Állatok nevei:

 • Animals – állatok
 • Farm állatok:  horse-ló, goat-kecske, lamb-bárány, rabbit-nyúl, chicken-csirke, hen-tyúk, rooster-kakas, sheep-birka, duck-kacsa, goose-liba, turkey-pulyka
 • Fogalomalkotás: állatvilág osztályozása
 • emlősök-mammals  halak-fish,  insects – rovarok  stb.

Állatok tulajdonságai:

 • four legs, two legs,  fury, feather, stb. (négylábú, kétlábú, szőrös, tollas, )

Állatok élőhelye:

 • farm, field,  forest, water, ocean, river, lake, stb – farm, mező, erdő, víz, óceán, folyó, tó

Növények nevei – plants:

 • tree – fa:  (apple- alma, cherry – cseresznye, pear-körte, plam-szilva, peach-őszibarack, stb.)
 • flower-virág: tulip-tulipán, rose-rozsa, violet-viola stb.
 • fruit – gyümölcs (banana-banán, greaps-szőlő, lemmon-citrom,
 • vegetables-zöldségek (carrot-répa,  cabbadge-káposzta, califlower – karfiol  peas-borsó stb.)
 • növények élethelye angolul:
 • forest – erdő, garden-kert, field-mező, medow-tisztás

Geography – Földrajz:

Continents – Földrészek:

A földrészek térkép puzzle tanulmányozásánál megnevezzük a földrészeket angolul:

 • North- America, South- America, Africa, Europe, Asia, Australia, Antartica –
 • Észak Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktisz
 • Ehhez egy kis dalocskát is megtaníthatunk, szintén angolul:
 • „North-America, south Amerika, Afrika, Europe and Asia. (2x)
 • Don’t forget Australia, Don’t forget Antarktica,
 • North –Amerika…stb.”

Végezetül..

Az óvodáskorú gyermekek idegennyelv-fejlesztésére a Montessori módszer keretén belül bőven adódik lehetőség. A megértést és elsajátítást nagymértékben segíti, hogy a Montessori pedagógiai eszközök magas esztétikai és didaktikai kritériumai biztosítják a gyermekek kellő motivációját az idegen nyelvtanulással való játékos ismerkedéshez. Ha az óvópedagógus a nyelv­fejlesztést összekapcsolja az óvodai élet aktuális eseményeivel, a Montessori foglalkozásokba az anyanyelven kívül bevezeti az idegen nyelvet, sikereket érhet el és megalapozhatja a kisgyermekek későbbi, tudatos nyelv tanulását.  A kellemes, bátorító légkörben, az óvópedagógussal közösen végzett tevékenység a korai nyelvelsajátítás egyik legsikeresebb módja.

A mai kor kozmikus nevelés értelmezése minden szempontból felveti a kisgyermekkori idegen nyelvoktatás igényét mind  a szülők, mind  a társadalom részéről. Mi, pedagógusok ennek az igényeknek megfelelően vagyunk hivatottak oktatni és nevelni felnövekvő nemzedékünket.